Een protest tegen het te grabbel gooien van legitieme fiscale aftrekposten!

Gepubliceerd op: 03-10-2016

Het belastingplan 2017 is bekend gemaakt. Gepland voor afschaffing zijn: de scholingsaftrek, de monumentenaftrek en opbouw pensioen in eigen beheer. Een reactie hierop leest u onderstaand. Geplaatst: 25 september 2016

Afgelopen Prinsjesdag is het belastingplan 2017 gepubliceerd. De economie groeit al weer 3 jaar op een rij, maar veel zoets wordt niet uitgedeeld. Sterker nog, de kaalslag ten aanzien van een aantal mooie aftrekposten in de inkomstenbelasting wordt voortgezet. Na het afschaffen van de aftrekpost levensonderhoud kinderen in 2014 zijn nu de scholingsaftrek en de monumentenaftrek aan de beurt. Bovendien wordt in de vennootschapsbelasting het opbouwen van pensioen in eigen beheer (PEB) afgeschaft.

Het kabinet noemt als reden voor afschaffing van de scholingsaftrek dat deze bijna alleen maar gebruikt zou worden door hoger opgeleiden. Het lijkt mij juist belangrijk om het volgen van hoger onderwijs te stimuleren.  In de huidige kenniseconomie wordt hoger onderwijs toch steeds belangrijker?! Neem hierbij ook de exorbitant hoge collegegeldtarieven voor tweede studies in beschouwing. Een fiscale compensatie is hiervoor op zijn plaats!

Een reden die het kabinet geeft voor afschaffing van de monumentenaftrek is dat dit instrument de staat te weinig directe sturing zou geven op het type onderhoudsuitgaven door belastingplichtigen. Het lijkt mij dat met het stellen van een aantal voorwaarden dit verholpen kan worden. Hier is niet voor gekozen. Met het afschaffen van de monumentenaftrek wordt het belang van instandhouding van cultureel erfgoed niet onderkend.

De PEB is duidelijk een onnodig ingewikkelde regeling geworden. Maar waarom dan helemaal afschaffen? Waarom geen eenvoudigere variant als alternatief, vergelijkbaar met de fiscale oudedagsreserve (FOR) in de inkomstenbelasting? Als reden voor afschaffing noemt het kabinet onder andere dat de aftrekpost door de daling van het vennootschapsbelastingtarief in de loop der jaren fiscaal minder aantrekkelijk was geworden voor de ondernemer. Dit argument gaat echter volledig voorbij aan het liquiditeitsvoordeel dat de regeling geeft. De niet betaalde belasting kan worden ingezet als werkkapitaal voor de onderneming of op een andere manier renderend worden gemaakt. Ik weet zeker dat een FOR regeling in de vennootschapsbelasting erg populair zou kunnen worden.

Al met al bespeur ik in de kabinetsplannen een gebrek aan visie ten aanzien van ons belastingstelsel. Een aantal aantrekkelijke regelingen wordt zonder goede reden met de botte bijl afgekapt. Deze aftrekposten bevorderden juist de legitimiteit van ons belastingstelsel. Het gebruik van belastingwetgeving als instrument om het gedrag van belastingplichtigen te beïnvloeden en/of te belonen wordt te weinig onderkend door dit kabinet. Ik hoop op een breed protest tegen deze wetsvoorstellen.